Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Kỳ Họp Thường Niên Năm 2023

 1. Thư mời  (download)
 2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 (download)
 3. Giấy ủy quyền (download)
 4. Nội quy cuộc họp (download)
 5. Nguyên tắc và thể thức biểu quyết (download)
 6. Tờ trình trích quỹ, cổ tức, kế hoạch kinh doanh (download)
 7. Báo cáo hoạt động HĐQT (download)
 8. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT (download)
 9. Báo cáo BKS 2022 (download)
 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 (download)
 11. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh (download)
 12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (download)
 13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (download)
 14. Tờ trình chủ trương đầu tư Dự án Data center và văn phòng cho thuê (download)
 15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (download)