TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN 2016

Tài liệu gồm:

 1. Thư mời đại hội (Download)
 2. Chương trình Đại hội (Download)
 3. Giấy ủy quyền (Download)
 4. Văn bản đề cử HĐQT/BKS (Download)
 5. Nguyên tắc và thể thức biểu quyết (Download)
 6. Tờ trình về kết quả kinh doanh 2015, kế hoạch 2016, mức cổ tức 2015 (Download)
 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ (Download)
 8. Tờ trình về VSOP (Download)
 9. Báo cáo BKS (Download)
 10. Ứng viên BKS bổ sung (Download)
 11. Ứng viên HĐQT bổ sung (Download)
 12. Đơn từ nhiệm BKS Bà Trần Thị Thu Hiền (Download)
 13. Đơn từ nhiệm HĐQT Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Download)
 14. Phương án hoán đổi cổ phiếu GLT và ITD (Download)
 15.    Tờ trình mua cổ phiếu quỹ (Download)
 16. Tờ trình điều chỉnh mức thù lao ban quản trị (Download)
 17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 (Download)
 18. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016 (Download)