CBTT THÔNG BÁO CHỐT DSCĐ ĐỂ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017 như sau:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu

Mã chứng khoán: GLT

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2017

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2017

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

– Thời gian thực hiện: Từ 13h – 17h, ngày 27/06/2017.

– Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.

– Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, cổ tức 2017, kế hoạch kinh doanh 2017…