TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN 2017

Tài liệu gồm:

 1. Thư mời (Download)
 2. Giấy ủy quyền (Download)
 3. Văn bản đề cử (Download)
 4. Chương trình (Download)
 5. Tờ trình về kết quả kinh doanh 2016, cổ tức, VSOP, ngân sách (Download)
 6. Tờ trình mua cổ phiếu quỹ (Download)
 7. Tờ trình ủy quyền sửa đổi Điều lệ công ty (Download)
 8. Báo cáo HĐQT năm 2016 (Download)
 9. Báo cáo BKS năm 2016 (Download)
 10.  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 (Download)
 11.  Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017 dự thảo (Download)
 12.  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 dự thảo (Download)