Đối tác
GLT - NQ HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội và tạm ứng cổ tức