Site Map
Trang chủ
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Sứ mệnh - tầm nhìn
Sơ đồ tổ chức
Chính sách chất lượng
Đối tác
Khách hàng
Viễn thông
Ngân hàng
CNTT
Khác
Thư viện
Brochure
Album Ảnh
Video
Kết quả đo kiểm thiết bị
Site map
Liên hệ
Dịch vụ
Tư vấn - thiết kế
Bảo trì và sửa chữa
Dịch vụ BTS
Giải pháp
Chống sét
Máy lạnh chính xác
Nguồn và UPS
Năng lượng mặt trời
Công ty thành viên
Công ty TNHH liên doanh Global - Sitem (GSC)
Quan hệ cổ đông
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2018
Tin cổ đông
2009 đến 2013
Báo cáo thường niên
Nghị quyết HĐQT
Năm 2014
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2017
Năm 2018
Năm 2019
Năm 2020
Báo cáo tài chính cho kỳ 15 tháng (kết thúc 31/3/2013)
Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ 15 tháng (kết thúc 31/3/2013)
Báo cáo tài chính quý 1/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013
Báo cáo tài chính quý 2/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2013
Báo cáo tài chính cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30-9-2013
Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30-9-2013
Báo cáo tài chính quý 1/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014
Báo cáo tài chính quý 2/2014
Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán
Báo cáo thường niên 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất 2013 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính quý 3/2013
Báo cáo tài chính quý 3/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2014
Báo cáo tài chính quý 4/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2014
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
2014
Nghị quyết HĐQT quý 1-2014
Nghị quyết HĐQT quý 2-2014
Nghị quyết HĐQT quý 3-2014
Nghị quyết HĐQT quý 4-2014
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014
2015
Nghị quyết HĐQT quý 1-2015
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT
CBTT công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2015
Nghị quyết HĐQT quý 2-2015
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng thay thế
2016
Tin năm 2016
Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức 2014 và tạm ứng cổ tức 2015
Tin tháng 06/2016
Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ quý 4/2015
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016
CBTT Nghị quyết HĐQT quý 1/2016
Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch mua cổ phiếu quỹ
Nghị quyết HĐQT về việc hoãn triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ và thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2(đợt cuối)
CBTT Nghị quyết HĐQT quý 2/2016
Tin năm 2017
2017
Tin tháng 06/2017
Tin tháng 08/2017
Điều chỉnh nghị quyết HĐQT lần 3-2014
Thông báo
Báo cáo
CBTT CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT CUỐI NĂM 2014 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2015
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN 2016
THƯ MỜI
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014
BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TRONG BÁO CÁO KIỂM TOÁN
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015
2018
Tin năm 2018
Kết quả biểu quyết và bầu cử ĐHCĐ thường niên năm 2018
Biên bản họp ĐHCĐ
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018
GLT// Điều lệ, quy chế nội bộ và quy chế ESOP (signed)
Tin năm 2019
Tin năm 2020
2019
2020
Tin năm 2021
2021
Năm 2021
Giao dịch cổ phiếu
Tin tức
Tin tức - Sự kiện
Tin công nghệ - Đối tác
Chia sẻ
Tuyển dụng
Web links