ERITECH SYSTEM 3000

ERITECH SYSTEM 3000 bao gồm:

  • Phần mềm trợ giúp thiết kế
  • Kim thu sét ERITECH DYNASPHERE phóng điện sớm có kiểm soát
  • Cáp thoát sét chống nhiễu ERITECH ERICORE
  • Thiết bị đếm sét LEC ghi nhận số lần sét đánh
  • Vật tư hệ thống tiếp đất