THIẾT BỊ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG TÍN HIỆU CAMERA, TV

Thiết bị phù hợp với từng loại cáp khác nhau:

CCTV12: Bảo vệ đường tín hiệu camera, TV

CCTV-F & CATV-MF: Bảo vệ cáp TV truyền thống

CCTVHF, CATV-F, CATV-MF: Thiết kế tần số cao, thích hợp cho cáp digital