GLT – TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông (download)
 2. Chương trình Đại Hội (download)
 3. Giấy ủy quyền (download)
 4.  Văn bản đề cử HĐQT và BKS (download)
 5. Nội qui cuộc họp (download)
 6. Thể thức biểu quyết (download)
 7. TT cổ tức – Trích quỹ – KHKD (download)
 8. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (download)
 9. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (download)
 10. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán (download)
 11. Tờ trình hạn mức cho vay đối với ITD (download)
 12. Tờ trình Phương án bán cổ phiếu quỹ (download)
 13. Tờ trình phát hành cổ phiếu (download)
 14. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS: (ITD đề cử); (Ông Mai Tuấn Tú) (Ông Nguyễn Hữu Dũng); ( Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết).
 15. Đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Văn Kỳ (download)
 16. Tờ trình sửa đổi qui chế ESOP/ Quy chế ESOP dự thảo: (Tờ trình); (Quy chế ESOP dự thảo)
 17. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ (download)
 18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (download)