Công Ty Điện Toán và Truyền Số Liệu VDC (Company Vietnam Data Communication)

Giải pháp quản lý kết nối trung tâm Visipatch 360 của COMMSCOPE được dùng tại VDC tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh đảm bảo cho các kết nối liên tục và  thuận tiện trong việc quản lý

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Công Ty Điện Toán và Truyền Số Liệu VDC (Company Vietnam Data Communication)
Thực hiện
01/01/2015
Tại
Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh