Đèo Cổ Mã

Hệ thống cáp có cấu trúc của COMMSCOPE được triển khai tại đèo Cổ Mã

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Đèo Cổ Mã