Lotte 65 Tầng Hà Nội

Hệ thống cáp có cấu trúc của COMMSCOPE được dùng cho hạ tầng mạng ICT trong tòa nhà Lotte 65 tầng tại Hà Nội.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Lotte 65 Tầng Hà Nội