Nhà máy Nestle

Cáp có cấu trúc chống nhiễu của COMMSCOPE được dùng cho hạ tầng mạng ICT của nhà máy Nestle tại Việt Nam

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Nhà máy Nestle
Thực hiện
01/01/2013
Tại
Nhà máy Nestle