Tòa nhà Sherwood – Pasteur tại TP Hồ Chí Minh

Giải pháp cáp có cấu trúc của COMMSCOPE  được dùng cho hạ tầng mạng ICT trong tòa nhà

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Tòa nhà Sherwood – Pasteur tại TP Hồ Chí Minh