Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Giải pháp cáp có cấu trúc và hệ thống quản lý cáp thông minh IMVISION của COMMSCOPE được dùng cho trung tâm dữ liệu của VNNIC. Hệ thống cho phép vận hành khai thác đơn giản chính xác và chất lượng hạ tầng truyền dẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu tốc độ cao của trung tâm.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)